Kategórie
Služby Božie

Rozpis služieb Božích

24.12. Štedrý večer 15:30
25.12. 1. slávnosť vianočná 9:30
26.12. 2. slávnosť vianočná 9:30
27.12. nedeľa po Vianociach 9:30

31.12. Závierka občianskeho roka 15:30
1.1. Nový rok 9:30

3.1. nedeľa po Novom roku 9:30

6.1. Zjavenie Krista Pána mudrcom 9:30

10.1. 1. nedeľa po Zjavení 9:30

Kategórie
Služby Božie

Služby Božie počas Vianoc 2020

Bratia a sestry,

na základe usmernenia Zboru biskupov ECAV, ale predovšetkým vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu ohľadom šírenia sa nákazy Covid 19 v krajine a preplnené nemocnice, sme prijali rozhodnutie, že po 4. adventnej nedeli sa SB v našich kostoloch pre verejnosť konať nebudú. Všetky bohoslužobné príležitosti budú nahrávané a vysielané na našom youtubovom kanáli CZ ECAV Petržalka. Najmä v meste je ťažké zabezpečiť povolenú účasť a nekontrolované šírenie je vysoko rizikové pri akomkoľvek zhromažďovaní sa. Ohrozili by sme aj všetkých tých, ktorí boli ochotní pomôcť a poslúžiť a tak aj Vaše rodiny. Podobne sa rozhodli aj ostatné CZ ECAV v Bratislave. Podobne to oznamujú CZ takmer vo všetkých mestách. Prosím, aby ste to prijali s pochopením a pokojom v srdci a využili čas so svojimi najbližšími na rodinné bohoslužby, ku ktorým Vám ako aj všetkým, na ktorých máme kontakt, zašleme materiály. Využijeme na to mailové adresy aktualizovanej kartotéky, aby sme sa tak dostali k čo najviac domácnostiam. Nemáme určite kontakt na všetkých a tak Vás prosíme o pomoc. Prepošlite tieto veci ďalej, budeme Vám zato vďační. Všetky materiály pre domáce pobožnosti budú aj na našich virtuálnych portáloch (Facebook, YouTube, Web).

Kategórie
Služby Božie

Televízne a rozhlasové prenosy počas Vianoc

Rozhlasové a televízne prenosy Služieb Božích počas Vianoc 2020

Štedrý večer z Martina

Rádio Regina logo

Rozhlasový prenos 24.12.2020 Rádio Regina o 16.04
kazateľ: Milan Kubík
liturgovia: Milan Kubík a Paulína Šofranková
kantorka: Slávka Danielová
piesne ES: 19, A10, 5, 14, A11, 60

Štedrý večer zo Senca

TA3 logo

Televízny prenos 24.12.2020 TA3 o 17:00
kazateľ: Tibor Jančík
kantorka: Mária Neuszerová
piesne ES: 25, A16, 11, 42, 60

1. sviatok vianočný z Obišoviec

Dvojka logo

Televízny prenos 25.12.2020 Dvojka o 10:00
kazateľ: Jaroslav Petro
kantorka: Zuzana Martonová
piesne ES: 42, 34, A13, 54, 35, A14, 592

Rozhlasový prenos z Dudiniec

Rádio Regina logo

Rozhlasový prenos 27.12.2020 Rádio Regina o 9:05
kazateľ: Michal Tekely
kantor: Michal Cmarko
piesne ES: 37, 55, 36, 53 a A16

Kategórie
Služby Božie

Usmernenie CZ ECAV Petržalka

Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!

Rímskym 12, 9-15
Rodina

Milí bratia a sestry!

Na základe Usmernenia predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom zo dňa 17.12.2020, ktoré sme dostali v súvislosti s pandemickou situáciou v našej krajine a po dôkladnom zvážení našich možností zabezpečiť chod nášho cirkevného zboru a prebiehajúcich aktivít sme rozhodli, že služby Božie a všetky ostatné podujatia v našom cirkevnom zbore (ani v Petržalke, ani v Rusovciach) v čase od pondelka 21. decembra 2020 až do odvolania prezenčne nebudú. Krsty, sobáše a pohreby je možné konať v rámci protiepidemiologických opatrení aj naďalej.

Veríme, že aj v domácom prostredí je možné osláviť 1. príchod nášho Pána Ježiša Krista na svet, ktorý bol veľmi komorný a skromný, a rovnako sa aj pripravovať na Jeho slávny 2. príchod, ktorý sa určite približuje. V modlitbách spojení budeme pripravení pomôcť si vzájomne jednotlivo, či už s duchovnými potrebami (návšteva, prislúženie Večere Pánovej, doručenie náboženskej tlače,…) alebo aj s praktickou pomocou.

Okrem už avizovaných programov v televízii, či v rozhlase, pripravujeme pre Vás služby Božie a zamyslenia k jednotlivým sviatočným príležitostiam na našom YouTube kanáli: CZ ECAV Petržalka, oznamy na Facebooku: CZ ECAV Petržalka a web stránke: : www.ecav-petrzalka.sk. Vaše príp. otázky, zodpovieme na telefónnom čísle farského úradu: 02/6382 7559, na mailovej adrese: petrzalka@ecav.sk ale aj na našich súkromných číslach, dostupných na internete.

Vopred ďakujeme za Vaše modlitby za naše spoločenstvo a službu, ktorú spoločne v tomto svete konáme, aj za Vaše príspevky, ktoré môžete posielať na číslo účtu: SK73 0900 0000 0051 5225 8740.

V rámci spolupatričnosti s trpiacimi, s akokoľvek chorými aj nakazenými COVID 19, ale aj so zdravotníckym personálom našich nemocníc, chceme aj takýmto spôsobom zamedziť šíreniu nákazy, ktorá prišla ako veľká skúška aj našej viery na celý svet. Nech nám Pán vedie srdce k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej!

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Petržalka

Ľubomír Synak, zborový dozorca
Ján Kolesár, 1. zborový farár

PAY by square, platba QR kódom
Kategórie
Služby Božie

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory,

     pandemická situácia sa v našom štáte vážne zhoršila. Narastajú počty infikovaných, plnia sa oddelenia nemocníc, ich personál pracuje na hraniciach možností. Zaznamenávame, žiaľ, stále zvyšujúce sa počty úmrtí. Obávame sa o našich seniorov a o tých, ktorí majú už i tak zdravotné ťažkosti.

     Od soboty 19. decembra začína platiť celoštátny lockdown s niekoľkými výnimkami. Medzi ne patrí aj cesta na bohoslužby a z bohoslužieb. Režim samotných bohoslužieb má upraviť Úrad verejného zdravotníctva. Žiadne jeho opatrenia však zatiaľ nie sú zverejnené. Nevieme cirkevným zborom nič konkrétnejšie povedať, vládne všeobecná neistota. Čas plynie a nikto si nevie celkom predstaviť, čo nás čaká.

     Medzitým sa dozvedáme, že úrady regionálnych hygienikov z dôvodu šírenia pandémie celkom zakázali, resp. striktne obmedzili režim konania bohoslužieb už na niekoľkých miestach Slovenska. Zároveň vieme, že cirkevné zbory na vianočné a novoročné sviatky naplánovali zvýšený, niekde až extrémne zvýšený počet Služieb Božích, aby vyhoveli v súčasnosti platným opatreniam, ktoré hovoria o zaplnení polovičnej kapacity kostolov. Napriek tejto snahe cítili, že je mimoriadne zložité, ak vôbec zvládnuteľné, tieto Služby Božie organizačne zabezpečiť tak, aby boli prístupné pre všetkých ich možných návštevníkov. Takáto služba zároveň kladie mimoriadne nároky na fyzickú, hlasovú a mentálnu kondíciu farárov a kantorov, z ktorých nie každý môže rátať so zastupovaním, či s výpomocou. Títo naši slúžiaci bratia a sestry sú vystavení vysokému zdravotnému riziku, ktoré ďalej prenášajú do svojich rodín.

     To, čo o pravidlách lockdownu teraz vieme, je, že v súkromí budeme musieť žiť v minibublinách, pozostávajúcich z maximálne dvoch rodinných subjektov. Nevieme, aký režim budú môcť mať naše Služby Božie. Ale nech by bol akýkoľvek, ich konanie hlavne vo veľkých mestách by bolo celkom proti zmyslu opatrení, týkajúcich sa lockdownu. Ak je jeho zmyslom radikálne obmedziť stretávanie a mobilitu obyvateľstva a obmedziť ju iba na vykonávanie životne nevyhnutných úkonov, potom zhromažďovanie ľudí na bohoslužbách môže vytvárať riziko.

     Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory, my, samozrejme, nemôžme a ani nechceme zakázať konanie Služieb Božích v cirkevných zboroch našej cirkvi. Počítame s vašou slobodou a zodpovednosťou. Prichádzame s odporúčaním, aby predstavitelia cirkevných zborov zvážili miestnu pandemickú situáciu a okolnosti, ktoré sami najlepšie poznajú a rozhodli sa, či nezostanú počas Vianoc v dobrovoľnom lockdowne. Ak to niekto urobí, bude to vzhľadom na situáciu pochopiteľné a nikto mu to nebude mať za zlé. Ak sa cirkevné zbory rozhodnú Služby Božie mať, prosíme ich, aby ich vykonali v súlade s očakávanými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, a aby zabezpečili dodržiavanie všetkých nariadených hygienických predpisov.

     Tí, ktorí sa rozhodnete pre dobrovoľný lockdown, s láskou vás žiadame, aby ste určite nezostali iba pri konštatovaní, že Služby Božie nebudú. Pripravte alternatívne spôsoby, ako svojim členom poslúžiť. Ak je to vo vašich silách a technických možnostiach, snažte sa zabezpečiť online vysielanie Služieb Božích z vášho kostola za účasti malej skupiny dobrovoľníkov slúžiacich v liturgii a pri technickom zabezpečení prenosu. Rozmnožte a do rodín distribuujte tlačené materiály, umožňujúce konanie domácich pobožností. Zabezpečte, aby členovia vašich cirkevných zborov dostali informácie o tom, kedy budú vysielané evanjelické Služby Božie v rádiu a televízii. Spolupracujte s miestnymi televíziami a rádiami. Nech napriek dobrovoľnému lockdownu nikto nezostane bez duchovného zaopatrenia!

     Bratia a sestry, cirkevné zbory, nech vám dá Boh múdrosť a odvahu k tým správnym rozhodnutiam vo veľmi zložitom čase.

     Myslíme na vás. Vážime si vašu vernosť, lásku k spoločenstvu cirkvi, vaše odhodlanie slúžiť.  Chápeme vašu ľútosť a rozčarovanie, že práve Vianoce, ktoré bývajú spečatením života cirkevného zboru a dávajú možnosť počuť radostnú zvesť o Božom príchode k nám v Ježišovi Kristovi aj množstvu ľudí, ktorí stoja ďalej od pravidelného života cirkvi, či sú to rovno sekulárni ľudia, sú nepríjemne skomplikované pandemickou situáciou. K tomu, o čom píšeme a čo vám odporúčame, nás však vedie zodpovednosť za iných a túžba prispieť k riešeniu ťažkej situácie, ktorou sme postihnutí všetci. Netajíme sa ani tým, že počúvame i hlasy mnohých z komunity našich duchovných, ktorí spontánne cítia, že najlepším riešením terajšej situácie by bol dobrovoľný lockdown a nevedia si dobre predstaviť, ako pripraviť vianočné bohoslužby za terajších, alebo ešte prísnejších podmienok.

     V nádeji vzkriesenia spomíname na tých, ktorí kvôli vírusu covid-19 zomreli. Myslíme na tých, ktorí ochoreli, najmä na tých, ktorí sú v ťažkom stave. Myslíme na našich seniorov, na osamelých, na ľudí v tiesni a bez domova. Myslíme na personál našich nemocníc, bojujúci skutočne v prvých radoch protipademického frontu, na pracovníkov našej diakonie, na pracovníkov všetkých sociálnych zariadení. Precíťme solidaritu, jednotu, pomáhajme si navzájom. V čase ohrozenia nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale stojme blízko pri sebe. Modlime sa jedni za druhých a žehnajme si v ťažkom čase.

     Pane, prosíme, neopúšťaj nás!

     „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“

Židom 4,16

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Brozman, generálny dozorca ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Renáta Vinczeová, dištriktuálna dozorkyňa ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV
Ľubomír Pankuch, dištriktuálny dozorca VD ECAV

Kategórie
Služby Božie

Rodinné služby Božie

Ak sa nič nezmení, tak na 3. adventnú nedeľu budú v kostole na Strečnianskej navyše služby Božie o 11:00, ktoré budú určené pre rodiny s deťmi. V rámci nich by mali vystúpiť aj deti z evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Petržalke. Týmito službami Božími chceme zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení, aby mohli byť dostatočné rozostupy.

Služby Božie v tradičných časoch o 9:30 a o 17:00 v Petržalke a o 11:00 v Rusovciach budú tiež, tak si môžete vybrať, ktoré Vám najviac vyhovujú.

Kategórie
Služby Božie

Mládežnícke Služby Božie

V nedeľu 29. novembra 2020 Vás srdečne pozývame na mládežnícke Služby Božie. Na 1. adventnú nedeľu pookrejete spolu s našimi mladšími spolubratmi a spolusestrami pri očakávaní osláv príchodu nášho spasiteľa Ježiša Krista.

Kategórie
Služby Božie

Opäť spolu v kostole

Pozývame na Služby Božie opäť do kostola v nedeľu 22.11.2020 o 9:30 v Petržalke, o 11:00 v Rusovciach a o 17:00 v Petržalke. Nezabudnite dodržiavať všetky opatrenia. Tešíme sa na stretnutie.

Kategórie
Služby Božie

22. nedeľa po sv. Trojici

Pobožnosť na 22. nedeľu po Sv. Trojici

Detská biblická lekcia: Mojžišovo povolanie

Kategórie
Služby Božie

Pamiatka reformácie

31. október 2020

10:00 Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Ľubici pri 500. výročí od prvého prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku.
Kazateľ: Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu.
Liturgujú: Roman Porubän, Michal Findra

16:00 Prenos Služieb Božích na Rádiu Regina z auly Evanjelickej bohosloveckej fakulty.
Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV.
Kantor: Janko Siroma

18:00 Staršia mládež – prihláste sa kontaktovaním stránky „Staršia mládež v Petržalke“ alebo na fare.

1. november 2020

9:30 Pobožnosť k Pamiatke zosnulých na YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka.

15:00 Detská biblická lekcia na YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka.