Kto sme OZ J. Juráša

Občianske združenie Jozefa Juráša je dobročinnou kresťansko-kultúrno-spoločenskou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu humanitného odkazu Jozefa Juráša podnecovať, podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a utvrdzovaniu kresťanských mravných princípov, humanity, kultúry a demokracie v spoločnosti.  Zameriava sa najmä na príslušníkov mladej generácie v Bratislave s osobitným dôrazom na Petržalku.

Pretože činnosť a poslanie Združenia sú úzko späté s praktickým pôsobením a cieľmi cirkevného zboru a Združenie a jeho  činnosť je nerozlučne prepojená na tento zbor (používa jeho priestory, inventár, elektronické a iné zariadenia a pod.), za ktoré je hmotne zodpovedný zborový farár, je nevyhnutné, aby hlavnú zodpovednosť za činnosť Združenia aj za túto (činnosť) oblasť znášal ako predseda výboru zborový farár.

Deväťčlenný výbor Združenia pozostáva z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a 5 členov, ktorí majú rozdelené svoje funkcie a náplne podľa svojej odbornosti a záujmu (napr. práca s mládežou, hudba, spoločenská výchova, zdravotnícka osveta a pod.). Ďalej sociálna starostlivosť o staršie alebo nevládne osoby, umelecká a prednášková činnosť, styk so zahraničím a ďalšie náplne podľa konkrétnej situácie.

Členstvo v Združení je dobrovoľné. Členmi Združenia sú zboroví farári, členovia presbyterstva zboru, členovia zboru a ostatní občania, najmä Petržalky, ktorým je blízky program a cieľ Združenia.

Podmienkou členstva je prijatie za člena členskou schôdzou a zaplatenie jednorazového príspevku najmenej 10 EUR. Členský príspevok je 5 EUR ročne.

Kontaktné údaje:

Občianske združenie Jozefa Juráša
Strečnianska  15
851 05  Bratislava 5
IČO: 31747477
telefón: 02/6382-7559
e-mail: petrzalka@ecav.sk