Kategórie
Služby Božie

Usmernenie CZ ECAV Petržalka

Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!

Rímskym 12, 9-15
Rodina

Milí bratia a sestry!

Na základe Usmernenia predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom zo dňa 17.12.2020, ktoré sme dostali v súvislosti s pandemickou situáciou v našej krajine a po dôkladnom zvážení našich možností zabezpečiť chod nášho cirkevného zboru a prebiehajúcich aktivít sme rozhodli, že služby Božie a všetky ostatné podujatia v našom cirkevnom zbore (ani v Petržalke, ani v Rusovciach) v čase od pondelka 21. decembra 2020 až do odvolania prezenčne nebudú. Krsty, sobáše a pohreby je možné konať v rámci protiepidemiologických opatrení aj naďalej.

Veríme, že aj v domácom prostredí je možné osláviť 1. príchod nášho Pána Ježiša Krista na svet, ktorý bol veľmi komorný a skromný, a rovnako sa aj pripravovať na Jeho slávny 2. príchod, ktorý sa určite približuje. V modlitbách spojení budeme pripravení pomôcť si vzájomne jednotlivo, či už s duchovnými potrebami (návšteva, prislúženie Večere Pánovej, doručenie náboženskej tlače,…) alebo aj s praktickou pomocou.

Okrem už avizovaných programov v televízii, či v rozhlase, pripravujeme pre Vás služby Božie a zamyslenia k jednotlivým sviatočným príležitostiam na našom YouTube kanáli: CZ ECAV Petržalka, oznamy na Facebooku: CZ ECAV Petržalka a web stránke: : www.ecav-petrzalka.sk. Vaše príp. otázky, zodpovieme na telefónnom čísle farského úradu: 02/6382 7559, na mailovej adrese: petrzalka@ecav.sk ale aj na našich súkromných číslach, dostupných na internete.

Vopred ďakujeme za Vaše modlitby za naše spoločenstvo a službu, ktorú spoločne v tomto svete konáme, aj za Vaše príspevky, ktoré môžete posielať na číslo účtu: SK73 0900 0000 0051 5225 8740.

V rámci spolupatričnosti s trpiacimi, s akokoľvek chorými aj nakazenými COVID 19, ale aj so zdravotníckym personálom našich nemocníc, chceme aj takýmto spôsobom zamedziť šíreniu nákazy, ktorá prišla ako veľká skúška aj našej viery na celý svet. Nech nám Pán vedie srdce k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej!

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Petržalka

Ľubomír Synak, zborový dozorca
Ján Kolesár, 1. zborový farár

PAY by square, platba QR kódom