Kategórie
Služby Božie

3. nedeľa po Zjavení

Kategórie
Služby Božie

2. nedeľa po Zjavení

Kategórie
Služby Božie

Rozpis televíznych a rozhlasových služieb Božích (január 2021)

9.1.2021 18:00 Trojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Legionárska Bratislava (kazateľ Ondrej Majling)

10.1.2021 10:00 Dvojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Legionárska Bratislava (kazateľ Ján Hroboň, biskup ZD)

13. a 20.1.2021 17:30 Rádio Regina
Rozhlasová evanjelická pobožnosť (kazateľ Ivan Eľko, generálny biskup)

24.1.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos služieb Božích z CZ ECAV Slovenská Ľupča (kazateľ Ján Jakuš)

30.1.2021 18:00 Trojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Galanta (kazateľ Miroslav Kerekréty)

31.1.2021 10:00 Dvojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Galanta (kazateľ Ivan Eľko, generálny biskup)

Kategórie
Služby Božie

1. nedeľa po Zjavení

Kategórie
Služby Božie

Rozpis služieb Božích (január 2021)

10.1.2021
9:30 Prvá nedeľa po Zjavení – Ježišov krst
15:00 detská biblická lekcia

17.1.2021
9:30 Druhá nedeľa po zjavení
15:00 detská biblická lekcia

24.1.2021
9:30 Tretia (posledná) nedeľa po Zjavení – Ježišovo premenenie
15:30 detská biblická lekcia

31.1.2021
9:30 Nedeľa Deviatnik
15:00 detská biblická lekcia

Sledujte na našom Youtube kanáli CZ ECAV Petržalka.

Kategórie
Služby Božie

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kategórie
Služby Božie

Nedeľa po Novom roku

Kategórie
Služby Božie

Rozpis služieb Božích

24.12. Štedrý večer 15:30
25.12. 1. slávnosť vianočná 9:30
26.12. 2. slávnosť vianočná 9:30
27.12. nedeľa po Vianociach 9:30

31.12. Závierka občianskeho roka 15:30
1.1. Nový rok 9:30

3.1. nedeľa po Novom roku 9:30

6.1. Zjavenie Krista Pána mudrcom 9:30

10.1. 1. nedeľa po Zjavení 9:30

Kategórie
Služby Božie

Služby Božie počas Vianoc 2020

Bratia a sestry,

na základe usmernenia Zboru biskupov ECAV, ale predovšetkým vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu ohľadom šírenia sa nákazy Covid 19 v krajine a preplnené nemocnice, sme prijali rozhodnutie, že po 4. adventnej nedeli sa SB v našich kostoloch pre verejnosť konať nebudú. Všetky bohoslužobné príležitosti budú nahrávané a vysielané na našom youtubovom kanáli CZ ECAV Petržalka. Najmä v meste je ťažké zabezpečiť povolenú účasť a nekontrolované šírenie je vysoko rizikové pri akomkoľvek zhromažďovaní sa. Ohrozili by sme aj všetkých tých, ktorí boli ochotní pomôcť a poslúžiť a tak aj Vaše rodiny. Podobne sa rozhodli aj ostatné CZ ECAV v Bratislave. Podobne to oznamujú CZ takmer vo všetkých mestách. Prosím, aby ste to prijali s pochopením a pokojom v srdci a využili čas so svojimi najbližšími na rodinné bohoslužby, ku ktorým Vám ako aj všetkým, na ktorých máme kontakt, zašleme materiály. Využijeme na to mailové adresy aktualizovanej kartotéky, aby sme sa tak dostali k čo najviac domácnostiam. Nemáme určite kontakt na všetkých a tak Vás prosíme o pomoc. Prepošlite tieto veci ďalej, budeme Vám zato vďační. Všetky materiály pre domáce pobožnosti budú aj na našich virtuálnych portáloch (Facebook, YouTube, Web).

Kategórie
Služby Božie

Usmernenie CZ ECAV Petržalka

Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!

Rímskym 12, 9-15
Rodina

Milí bratia a sestry!

Na základe Usmernenia predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom zo dňa 17.12.2020, ktoré sme dostali v súvislosti s pandemickou situáciou v našej krajine a po dôkladnom zvážení našich možností zabezpečiť chod nášho cirkevného zboru a prebiehajúcich aktivít sme rozhodli, že služby Božie a všetky ostatné podujatia v našom cirkevnom zbore (ani v Petržalke, ani v Rusovciach) v čase od pondelka 21. decembra 2021 až do odvolania prezenčne nebudú. Krsty, sobáše a pohreby je možné konať v rámci protiepidemiologických opatrení aj naďalej.

Veríme, že aj v domácom prostredí je možné osláviť 1. príchod nášho Pána Ježiša Krista na svet, ktorý bol veľmi komorný a skromný, a rovnako sa aj pripravovať na Jeho slávny 2. príchod, ktorý sa určite približuje. V modlitbách spojení budeme pripravení pomôcť si vzájomne jednotlivo, či už s duchovnými potrebami (návšteva, prislúženie Večere Pánovej, doručenie náboženskej tlače,…) alebo aj s praktickou pomocou.

Okrem už avizovaných programov v televízii, či v rozhlase, pripravujeme pre Vás služby Božie a zamyslenia k jednotlivým sviatočným príležitostiam na našom YouTube kanáli: CZ ECAV Petržalka, oznamy na Facebooku: CZ ECAV Petržalka a web stránke: : www.ecav-petrzalka.sk. Vaše príp. otázky, zodpovieme na telefónnom čísle farského úradu: 02/6382 7559, na mailovej adrese: petrzalka@ecav.sk ale aj na našich súkromných číslach, dostupných na internete.

Vopred ďakujeme za Vaše modlitby za naše spoločenstvo a službu, ktorú spoločne v tomto svete konáme, aj za Vaše príspevky, ktoré môžete posielať na číslo účtu: SK73 0900 0000 0051 5225 8740.

V rámci spolupatričnosti s trpiacimi, s akokoľvek chorými aj nakazenými COVID 19, ale aj so zdravotníckym personálom našich nemocníc, chceme aj takýmto spôsobom zamedziť šíreniu nákazy, ktorá prišla ako veľká skúška aj našej viery na celý svet. Nech nám Pán vedie srdce k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej!

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Petržalka

Ľubomír Synak, zborový dozorca
Ján Kolesár, 1. zborový farár

PAY by square, platba QR kódom