Kategórie
umenie

Koncert barokovej hudby

Plagát na koncert zoskupenia Il Cuore Barocco, ktoré zahrá koncert Boismortiera

Pozývame Vás na koncert barokovej hudby v podaní zoskupenia Il Cuore Barocco (Barokové srdce), ktorý za dobrovoľné vstupné prednesie hudbu menej známeho francúzskeho skladateľa Josepha Bodin de Boismortiera.

Diela, ktoré budete počuť, zahŕňajú:

  • Serenade
  • kantáta L’Hyver
  • Balet de village

Koncert sa uskutoční 26.2.2022 (sobota) o 18:00 v petržalskom evanjelickom kostole na Strečnianskej 15.

Kategórie
Nezaradené

Výsledky sčítania evanjelikov

Sčítanie obyvateľov

Štatistický úrad SR zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov (www.scitanie.sk). Trendy ukazujú, že počty veriacich ľudí klesajú. Podobne sa to ukazuje aj medzi evanjelikmi a.v. v pôsobnosti Cirkevného zboru ECAV Petržalka. Hoci absolútne počty v priľahlých obciach narastajú percentuálne zastúpenie napriek tomu klesá. V Petržalke je pokles najvýraznejší.

mestská časť Bratislavy20222011
Petržalka4279 (3,8 %)5016 (4,7 %)
Rusovce117 (4,0 %)127 (4,5 %)
Jarovce76 (2,8 %)41 (2,9 %)
Čunovo32 (2,0 %)20 (2,0 %)
Tabuľka počtu evanjelikov a.v. podľa sčítania

Napriek výsledkom sčítania je v evidencii členov cirkevného zboru len časť ľudí, ktorí sa v sčítaní prihlásili k evanjelickému vyznaniu. Je možné, že niektorí evanjelici bývajúci v Petržalke a okolí sú evidovaní aj v iných cirkevných zboroch v Bratislave, či mimo nej. Ak však nie ste evidovaní inde alebo by Vám bolo lepšie stretávať sa s nami v Petržalke či Rusovciach, kontaktujte nás.

Kategórie
podujatia Služby Božie

Február 2022

udalosti v cirkevnom zbore počas februára 2022

Vo februári sa vo všetky nedele konajú služby Božie v zaužívaných časoch t.j. v Petržalke o 9:30 a 17:00 a v Rusovciach o 11:00. Vašu pozornosť však chceme upriamiť aj na niekoľko podujatí či tém, ktoré budú tento mesiac rezonovať

Národný týždeň manželstva

V týždni od sviatku Valentína, teda od 14.2. do 20.2.2022 bude prebiehať národný týždeň manželstva. Naštartujeme ho službami Božími v nedeľu Deviatnika (9 nedieľ do Veľkej noci) 13.2. na tému Nezaslúžená milosť, počas ktorých budeme prítomné manželské páry požehnávať a bude aj prekvapenie – darček s úžitkom na celý rok. Aktuality ohľadne národného týždňa manželstva môžete sledovať na stránke www.ntm.sk/aktuality.

Dar Božieho slova

V nedeľu po Deviatniku 20.2.2022 sa budeme venovať daru Božieho slova, ktoré aj dnes k nám hovorí aktuálnou rečou. V duchu evanjelickej tradície Sola scriptura si to chceme v tento deň viac uvedomovať.

Dar Božej lásky

Je veľmi ťažké predstaviť si náš život, nebyť Božej lásky. Preto sa tejto téme budeme venovať počas predpôstnej nedele 27.2.2022. Radi vás v našich kostoloch privítame, aby sme spolu mohli oslavovať nášho Boha a jeho nesmiernu lásku k nám.

Kategórie
podujatia Služby Božie

Týždeň v cirkevnom zbore

16. – 23. január 2022

nedeľa 16. 1.9:30SB v Petržalke
11:00SB v Rusovciach
16:00Detská besiedka na Zoome
17:00SB v Petržalke
pondelok 17. 1.17:00Stretnutie abstinentov v zbor. dome
streda 19. 1.16:00SB v Nemocnici na Antolskej
piatok 21. 1.15:00Konfirmačná príprava online
16:00Dorast online na Discorde
sobota 22. 1.15:00SB v dome tretieho veku (Poloreckého)
nedeľa 23. 1.9:30SB v Petržalke
11:00SB v Rusovciach
16:00Detská besiedka na Zoome
17:00SB v Petržalke
Kategórie
podujatia

Stretnutie seniorov

Plavba na zámorských lodiach

Námorná loď

Vo štvrtok 13. januára 2022 o 14:00 v Zborovej sieni v Petržalke sa uskutoční stretnutie seniorov s témou: Plavba na zámorských lodiach, ktorú nám predstaví brat Milan Piecka. Tešíme sa na zaujímavé príbehy i obrázky z jeho ciest po mori. Srdečne pozývame našich seniorov na toto novoročné stretnutie! Opäť v režime OP.

Kategórie
podujatia vzdelávanie

Špeciálna detská besiedka

09. januára pozývame na špeciálnu africkú detskú besiedku s Misiou na Níle, ktorá sa uskutoční online cez Zoom od 16:00 do 16:40. Pripojte sa cez tento link alebo kliknutím na obrázok vyššie.

alebo zadaním nasledovných údajov v programe Zoom
Meeting ID: 822 8743 8588
Passcode: 120ybL

Kategórie
Služby Božie

Služby Božie na prelome rokov

Nový rok - ohňostroj

Záver občianskeho roka 31.12.2021
15:00 pre starších ako 60-ročných
17:00 pre mladších ako 60-ročných

Nový rok 01.01.2022
09:30 pre starších ako 60-ročných
17:00 pre mladších ako 60-ročných

nedeľa po Novom roku 02.01.2022 s Večerou Pánovou
09:30 pre starších ako 60-ročných 
17:00 pre mladších ako 60-ročných

sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 06.01.2022
09:30 pre starších ako 60-ročných
17:00 pre mladších ako 60-ročných

1. nedeľa po Zjavení 09.01.2022
09:30 pre starších ako 60-ročných
17:00 pre mladších ako 60-ročných

Všetky služby Božie budú v režime OP (očkovaní, prekonaní) a nie je potrebné sa vopred nahlasovať. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť budú pripravené kázne Božieho slova na YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka.

Súhrn informácií nájdete aj v povianočnom obežníku.

Pozrite si tiež vianočné pásmo našich detí.

Kategórie
Služby Božie

Domáca Služby Božie pri štedrovečenom stole 2021

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milá moja rodinka, rok sa s rokom stretol a my opäť sedíme pri štedrovečernom stole. Máme za sebou ťažký rok. Rok, ktorý poznamenal mnoho ľudí, rodín a národov. Mnohí boli ťažko skúšaní vo svojej viere, mnohí boli vystavení chorobe, trápeniu, strachu, či inému utrpeniu, mnohí stratili niekoho blízkeho alebo utrpeli škody na majetku. A predsa nás Pán Boh neopustil. Možno nám chcel touto skúškou pripomenúť, že nie len materiálnymi vecami je človek živý, možno chcel poukázať na to, že aj naša duša a nebeské kráľovstvo si zaslúžia našu pozornosť. O to viac by sme sa mohli a mali radovať z dnešného dňa. Veď do všetkej tej neistoty, ktorú nám priniesol uplynulý rok, prichádza Pán Ježiš s istotou svojej lásky, milosti a večnosti. Do strát, ktoré nás postihli v tomto roku prichádza Pán Boh s darom, ktorý je tým najväčším ziskom. Po všetkom strachu, ktorý sme v tomto roku prežili, hovorí nám dnes anjel Pánov: Nebojte sa! Počujme teda nebeskú zvesť o tom, čo sa to stalo nad Betlehemom, radujme sa z toho a zaspievajme pieseň o novom čase, ktorý príchodom Božieho Syna prichádza – o čase radosti a veselosti, ktorý chce konečne vystriedať ten čas smútku a utrpenia. Tak privítajme Pána Ježiša, ktorý dnes ako nebeský hosť prichádza k nám.

1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z panny; v mestečku Betleme v jasličkách na slame leží malé Pacholiatko na zime, leží malé Pacholiatko na zime.

2. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali, to anjeli pre svet celý mocne zvestovali; a preto plesajme, spolu sa radujme. Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme, :/:

3. Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježiši, z čistej Panny narodený, Poklad náš najdrahší, Kriste náš, Pane náš, skloň sa k nám ako Pán, a z milosti do radosti uveď nás! :/:

Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14:

 „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

            Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

            Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

            Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:

Vitaj, Jezu Kriste, vitaj z nebies výšin,
Synu panny čistej, jediný Boží Syn,
poslaný od Otca, spasenia pôvodca
na Teba myslíme, z Teba sa tešíme,
vitaj, Kráľu náš!

Hriech náš Ti nebránil milosrdným k nám byť,
by si nás zachránil, vedel si sa znížiť.
Láska neslýchaná nebeského Pána,
ktorý tak miluje, že sa obetuje,
vitaj, Kráľu náš!

Už sa naplnilo, čo mnohí čakali:
Dieťa sa zrodilo v chudobnej maštali.
Čuj, Sionská dcéra, k tebe sa uberá
Kráľ tvoj jedinečný, nesie život večný,
vitaj, Kráľu náš!

Zaspievaj z radosti, prijmi Ho za svojho,
veď v Jeho milosti Boh nám dal tak mnoho:
Pokoj, život, radosť, lásky Božej hojnosť,
hriechov odpustenie i večné spasenie.
Vitaj, Kráľu náš!

Skloňme sa a takto sa pomodlime:

Milostivý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za radostnú zvesť, ktorá aj nám dnes zaznela z úst anjelov. Ďakujeme Ti, že do našej neistoty, strachu a utrpenia prichádzaš s darom lásky, milosti a života, ktoré sa stávajú telom v osobe Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, že Ho posielaš na svet a ďakujeme, že On prichádza aj k nám. Vitaj, Pane, v našom príbytku, vitaj pri našom stole, vitaj v našich srdciach. Buď nielen naším hosťom, ale členom našej domácnosti, stráž nás, veď a ochraňuj a dávaj nám každý deň živú vieru, vrúcnu lásku i pevnú nádej nového života s Tebou v tejto časnosti i raz vo večnosti. Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 

            Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“.

1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betleheme; v jasliach Dieťa tam utešené tíško, spokojne spí tíško, spokojne spí.

2. Tichá noc, svätá noc. Anjeli priniesli najprv pastierom radostnú zvesť, z nej teší sa i dnes celý svet: Prišiel Spasiteľ k vám! :/:

3. Tichá noc, svätá noc. V Ježiši-Dieťati Boh sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje: Buď pokoj vám! Kristus je daný nám. :/:

A teraz už: Milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. Amen.

Kategórie
ECAV

Pastiersky list Vianoce 2021

Drahí, sestry a bratia, milé cirkevné zbory,

prihovárame sa vám v zložitej situácii, ale hneď s prvými slovami chceme zdôrazniť, že radosť Vianoc nám nemôže vziať žiadna pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Božia láska k nám, zjavená v Ježišovi Kristovi je svetlom, ktoré prežaruje akúkoľvek temnotu.

Premýšľame nad tým, ako sa zmenil rámec nášho života, témy i rétorika, ktorá Vianoce sprevádzala. Najväčšími problémami Vianoc bývali všadeprítomný zhon a konzumné poňatie sviatkov. Svoje si od nás vypočuli aj tí, ktorí zhromaždenia cirkvi navštívili iba na Vianoce. Stačí však neviditeľný vírus a už druhé Vianoce riešime úplne iné problémy: strach o život, bolesť po strate drahých, všadeprítomnú neistotu, ohrozenie príjmov domácností a mnoho iných. Čo by sme za to dali, keby mohla byť celá komunita našich cirkevných zborov spolu. Keby sme si bez obáv mohli podať ruky, objať sa, želať si požehnané Vianoce. Keby mohli evanjelium o Božej láske skláňajúcej sa k nám v dieťati Ježišovi počuť aj tí, ktorí prídu iba raz v roku. Aké samozrejmé boli pre nás tieto veci. A akými sa stali nesamozrejmými! Vážili sme si ich dostatočne? Vnímali sme ich ako dar, ako milosť? Premýšľajme o tom v pokání pred Bohom.

Zvláštna otázka znie: Priniesla pandémia predsa niečo pozitívne? Na vlastné prekvapenie konštatujeme, že advent i Vianoce urobila osobnejšími, viac idúcimi po podstate. V cirkvi si už nevystačíme s kritikou zhonu, konzumu, reklám, ani s kritikou sekulárneho sveta, ktorému kresťanský obsah Vianoc nič nehovorí. Nemusíme vyzývať, aby ľudia spomalili, stíšili sa, boli viac sami so sebou, s najbližšími, s Bohom. Všetko to tu je. Vôbec neplatí, že pandémia znemožnila slávenie Vianoc. Ona znemožnila iba spoločné slávenie Vianoc tak, ako sme naň boli zvyknutí. Ale radosť ľudskej duše zo sklonenia sa milujúceho Boha k nám v Ježišovi Kristovi, tú pandémia nemôže a nedokáže vziať!

Nechceme zostávať iba pri popisoch našej situácie počas tohtoročných Vianoc. Chceme ako Božie deti urobiť kroky ďalej. Nie z vlastných síl, oduševnenia a hrdinstva, ale z moci vianočného evanjelia. Z moci Boha, ktorý sa skláňa k nám v Ježišovi a napĺňa nás Duchom Svätým. Miluje nás absolútnou láskou, ktorej znamením sú betlehemské jasle, ako i golgotský kríž.

Ako priamu Božiu reč k nám prijmime štyri výzvy z listu Rímskym 12, 12 – 13. Počujeme: „Veseľte sa v nádeji“. Prijmime povzbudenie, nech dusno pandémie neudáva základný tón nášmu životu. Tým nech je nádej, ktorú nám prináša Ježiš a ktorá vyúsťuje vždy do radosti. Počujeme: „V súžení buďte trpezliví“. Prijmime povzbudenie, aby sme v prítomných komplikáciách života zachovali trpezlivosť, boli statoční, potlačili osobné horkosti a prispeli k pokoju. Počujeme: „V modlitbe vytrvalí“. Prijmime povzbudenie, aby sme udržiavali modlitebné spojenie s Bohom, najsilnejší nástroj živého vzťahu s Ním! A napokon počujeme: „K potrebám svätých ochotní“. Prijmime povzbudenie, aby sme v láske boli všímaví voči starším, osamelým, či vystaveným zložitým situáciám vo našom okolí. Prejavme im jednoduchú osobnú diakoniu.

Nádej v Ježišovi, ústiaca do radosti – trpezlivosť v súžení – vytrvalý modlitebný život – a aktívna láska. Z týchto štyroch ingrediencií nech je umiesený ten najchutnejší a najvoňavejší koláč našich tohtoročných Vianoc. V bratskej láske sa cítime byť s Vami spojení; so sestrami a bratmi v duchovnej službe, slúžiacimi dobrovoľníkmi, s roztrúsenou, ale Ježišom Kristom stále milovanou cirkvou, zloženou zo všetkých generácií. Nech nikdy nezamĺkne naša chvála a vďaka! Ani počas tohtoročných Vianoc.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Pastiersky list na stránke ECAV

Kategórie
Služby Božie

Vianoce 2021

24. 12. 2021 -služby Božie iba online.

25. 12. 2021 – služby Božie v Petržalke (režim OP) a online.

  • 9:30 pre starších ako 60 rokov z Petržalky a návštevy
  • 11:00 pre ľudí z Rusoviec, Jaroviec, Čunova a zahraničia
  • 17:00 pre mladších ako 60 rokov z Petržalky a návštevy

26. 12. 2021 – služby Božie v Petržalke s Večerou Pánovou (režim OP) a online.

  • 9:30 pre starších ako 60 rokov z Petržalky a návštevy
  • 11:00 pre ľudí z Rusoviec, Jaroviec, Čunova a zahraničia
  • 17:00 pre mladších ako 60 rokov z Petržalky a návštevy

Vianočný program detí