Kategórie
Nezaradené

Hľadá sa riaditeľ(ka) škôlky

škôlkari

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Bratislava-Petržalka, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

vyhlasuje
výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky
Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka.

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente.

Prihlášku do výberového konania je potrebné spolu s požadovanými prílohami zaslať do 15.12.2021.