EMŠ

Evanjelická materská škola Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, 85101 Bratislava

Ž I A D O S Ť
na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Evanjelickej materskej škole
s výchovným jazykom slovenským

Podpísaný rodič (zákonný zástupca) žiadam o prijatie môjho dieťaťa do horeuvedenej

materskej školy v školskom roku …………………………………… od ………………………………………….

Meno, priezvisko dieťaťa: ……………………………………………………………. narodené: ………………………….

Bydlisko: ……………………………………………………………………………………….. tel.č. ……………………………….

Meno, priezvisko, titul otca: ……………………………………………………………………………………………………..
Pracovné zaradenie: …………………………………………………………………………………………………………………..
Zamestnávateľ: ……………………………………………………………………………….. tel.č…………………………………

Meno, priezvisko, titul matky: ………………………………………………………………………………………………….
Pracovné zaradenie: …………………………………………………………………………………………………………………..
Zamestnávateľ: ……………………………………………………………………………….. tel. č. ………………………………

Počet súrodencov, ich dátum narodenia:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne uhrádzať poplatky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole.

V Bratislave  dňa: …………………………                                         ……………………………………………………..
podpis rodičov (zákonných zástupcov)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vyjadrenie zborového farára ( nahrádza – fotokópia krstného listu )

…………………………………………………….
podpis zborového farára
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dieťa je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje mimoriadnu zdravotnú a výchovnú starostlivosť a je schopné plniť požiadavky školského poriadku materskej školy, ktoré sú v súlade s psychohygienickými zásadami dieťaťa v predškolskom veku.

……………………………………………………
pečiatka a podpis pediatra

Prijala dňa : ……………………………………… podpis riaditeľky …………………………………………………………..

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.