Týždeň v zbore

Týždeň v cirkevnom zbore

Pondelok:

18:30 – nácvik Petržalského oktetu

Utorok:

15:00-konfirmačná príprava

18:00-redakčná rada zbor.časopisu

18:30-nácvik zborového spevokolu Laudate

Streda:

10:00-17:00-pastorálne návštevy farárov

18:00-Biblická hodina/pôstna/adventná večiereň a MODLITBY

Štvrtok:

14:00-stretnutie starších(1.štvrtok v mesiaci)

 Piatok:

17:00-stretnutie MLÁDEŽE

Sobota:

10:00 Detská besiedka

15:00-služby Božie v Dome tretieho veku(nepárny týždeň)

Nedeľa:

09:00 – služby Božie v nemocnici na Antolskej ulici

09:30-hlavné služby Božie v Petržalke

11:00-služby Božie v Rusovciach

18:00-večerné služby Božie v Petržalke(zimný čas 17:00)

Prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej v domácnostiach alebo v nemocnici sa deje podľa potreby/nahlásenia

Výučby evanjelického náboženstva sa uskutočňuje na školách podľa rozvrhu

Služby na farskom úrade je zabezpečená zborovými farármi

Zborová predajňa literatúry je prístupná v nedeľu po skončení hlavných služieb Božích

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.