Pravidelné príspevky

Milí bratia, milé sestry

Aj keď je otázka financií v cirkvi často pokladaná za druhoradú, teda nepodstatnú, alebo niekedy až nevhodnú, našou povinnosťou je starať sa nielen o dušu, ale aj o telo. A teda aj v cirkvi ako o veci duchovné, tak aj o veci hospodárske a ekonomické. Novozvolený generálny biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko sa k tejto otázke vyjadril takto:

„Tému darcovstva, dobročinnosti a služby vidím ako biblicky legitímnu a existenčne kľúčovú tému podmieňujúcu nezávislosť našej cirkvi, všestranný rozvoj a napokon i prežitie.“

Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

V tomto zmysle by sme Vás chceli pozvať k aktívnej spolupráci a ponúknuť Vám veľmi jednoduchý spôsob podpory nášho zboru a zároveň zvýšenia príjmov. V konečnom dôsledku to bude znamenať aj zlepšenie kvality duchovného života v našom cirkevnom zbore.

Výzva poukazovať pravidelne (mesačne) na účet cirkevného zboru zvolenú sumu neznamená pre jednotlivca veľké finančné zaťaženie (každý si môže zvoliť výšku príspevku, ktorá by ho nijako materiálne neobmedzovala). Na to, aby človek poukazoval pravidelne mesačne ním zvolený príspevok, stačí jeden trvalý príkaz v banke alebo cez službu internet banking. Ak napríklad sto členov CZ pošle mesačne na účet 10 €, CZ získa mesačne 1000 € a ročne 12 000 €, čo predstavuje čiastku, s ktorou sa dá podstatne vylepšiť práca napr. v nedeľnej besiedke, v spevokole, v starostlivosti o seniorov, uhradiť nutné alebo aj mimoriadne opravy kostola a fary.

Sme veľmi radi, že v našom CZ už máme vytvorený základ skupiny pravidelných prispievateľov, ktorých je dnes registrovaných 19, čo prináša cirkevnému zboru približne 350 € mesačne.

„Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne
bude aj žať. Každý (nech dá), ako si zaumienil v srdci, nie z neochoty
alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“

2. Kor 9, 6
Dominanta petržalského horizontu.

Rekonštrukcia interiéru kostola v Petržalke

S radosťou môžeme konštatovať, že náš kostol, ktorý oslávi 25. rokov posvätenia, sa zapĺňa mladými rodinami s deťmi. Keďže nám záleží na tom, aby mali svoje miesto počas bohoslužieb, túžime vytvoriť priestor, v ktorom budú tieto rodiny môcť byť súčasťou služieb Božích bez toho, aby to rušilo priebeh stretnutí.

Chceme, aby sa mladé rodiny cítili v kostole dobre.

Rovnako radi by sme chceli ísť s dobou a bližšie k Vám, milí priatelia. Plánujeme vylepšiť techniku – projekciu na každých službách Božích, aby každý, kto príde do nášho kostola, mohol spievať piesne a byť tak „v obraze“ počas celých bohoslužieb. Je to prvý projekt, ktorý chceme realizovať v Petržalke z mesačných príspevkov.

Tiež chceme myslieť na starších, ktorým sluch prestáva slúžiť, a preto chceme zakúpiť slúchadlá pre slabo počujúcich.

Poďakovanie za dary úrody.

Rekonštrukcia interiéru kostola v Rusovciach

Aj v Rusovciach potrebujeme vytvoriť chránený priestor pre rodiny s deťmi, lebo sa tešíme, že aj tam našli svoje miesto mladé rodiny. Nakoľko sa nám zatiaľ nepodarilo získať pozemok na výstavbu zborového domu, chceme aj tam upraviť interiér tak, aby tam deti mali svoje zázemie. V budúcom roku (2019) si pripomenieme 190. výročie posvätenia kostola, pri tejto príležitosti ho chceme zvnútra obnoviť.

Ako na to?

Ak by ste sa chceli stať pravidelným prispievateľom, stačí zadať v banke alebo prostredníctvom internetbankingu trvalý príkaz na mesačný príspevok vo výške Vami zvolenej sumy (5, 10, 15, 20, …€) na účet CZ Petržalka

IBAN: SK73 0900 0000 0051 5225 8740
Variabilný symbol: 15

Ako pravidelný prispievateľ získavate predplatné na zborový dvojmesačník, v ktorom sa okrem iného dozviete aj o naplnení Vašich príspevkov v reálnych projektoch.
ĎAKUJEME!